szerda, 16 október 2019

Érdekképviseleti Fórum Szabályzat

 

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 99.§-ában előírtak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és tevékenységének szabályait.

 

Az Érdekképviseleti Fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.

 

A Platán Szociális Alapítvány Idősek Otthonában az érdekképviseleti fórum tagja 2014. január 01 napjától:

 • -a szolgáltatást igénybe vevők képviseletére: Gábriel Hedvig és Rohonczi Lőrinc
 • -a hozzátartozók képviseletére: Kult Katalin
 • -az intézmény dolgozó képviseletére: Nagyné Patzai Hajnalka
 • -a fenntartót Theisz József képviseli

 

Az érdekképviseleti fórum elnöke: Nagyné Patzai Hajnalka

 

Az érdekképviseleti fórum megválasztásának szabályai:

 

A Platán Szociális Alapítvány Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum tagjai:

 

választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül kettőszáz férőhelyig kettő fő,

・ választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;

・ választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő, aki nem lehet az intézmény vezetője

・ kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.

 

A fenntartó képviseletén kívül, az érdek-képviseleti fórum tagjainak választását az intézmény vezetője köteles megszervezni az alábbiak szerint:

・ A szolgáltatást igénybe vevők közül a választás lakógyűlésen, nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik

・ A hozzátartozók/törvényes képviselők tagjukat nyílt szavazással, egyszerű többséggel, az intézményvezető által összehívott értekezleten választják meg

・ Az intézmény dolgozói képviselőjüket munkatársi értekezleten, nyílt szavazással, egyszerű többséggel választják meg.

 

A tagság elfogadásáról a jelölteknek egyértelmű igennel kell válaszolni, arra a kérdésre, hogy a jelölést elfogadják.

A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a jelöltek aláírásukkal igazolják, hogy a tagságot elfogadják.

Az érdekképviseleti fórum a tagokból és az elnökből áll. Az elnököt a megválasztott fórum tagjai egyszerű többséggel, nyílt szavazással, saját tagjai közül választják meg. Kinevezésük 5 évre szól. Újraválasztás esetén a tagok, és az elnök megbízatása egyaránt egy ciklussal meghosszabbítható.

 

Az érdekképviseleti fórum jogosultsága 2019. 12. 31-ig, illetve az alábbiakban leírt változások fennállásáig tart.

 

Az érdekképviseleti fórum tagsági viszonyának megszűnése:

 

 • -a határozott idő lejártával
 • -az ellátott intézményi jogviszonyának megszűnésével
 • -dolgozó esetében az intézményi munkaviszony megszűnésével
 • -lemondással
 • -visszahívással
 • -elhalálozással

 

Az érdekképviseleti fórum tagjai a fórum elnökéhez írásban vagy szóban nyújthatják be lemondásukat, a lemondást az elnök a fórum elé terjeszti, arról az érdekképviseleti fórum a lemondás benyújtásától számított 30 napon belűl dönt, és értesíti a fenntartót az új választás szükségességéről. A választás szabályai szerint 30 napon belül kell új tagot választani. A lemondó tag mandátuma az adott testület új tagjának megválasztásáig érvényes.

Bármilyen más esetben szűnik meg az érdekképviseleti fórum tagsági viszony, a megszűnést a fórum testülete 30 napon belül tudomásul veszi és a fenntartót erről értesíti. A fenntartó a megszűnéstől számított 30 napon belül szervezi meg az új tag/tagok választását.

Az érdekképviseleti fórum elnöke lemondása esetén a fenntartót írásban értesíti, a fenntartó gondoskodik a lemondástól számított 30 napon belül új tag megválasztásáról és a fórum összehívásáról, amely dönt a lemondás elfogadásáról. és új elnökválasztást tűz napirendre.

Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának visszahívását, az őket megválasztó testület 10%-ának írásbeli kezdeményezésére napirandre kell tűzni, a visszahívás a megválasztás szabályai szerint, egyszerű többséggel történik.

A tagság megszünését követően az érdekképviseleti fórum elnöke kezdeményezi új tag megválasztását.

Az elnök a fórum tagjainak 50%+ 1 fő kezdeményezésére hívható vissza tisztségéből, de fórumtagsága kizárólag az Őt megválasztó testület kezdeményezésére szünhet meg.

A visszahavást követően 30 napon belül a fenntartónak gondoskodnia kell az új tag megválasztásáról, illetve az új elnökválasztásról.

 

Az érdekképviseleti fórum feladatai és hatásköre:

 

Az 1993. évi III. törvény 99. §-a alapján:

 • -előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
 • -megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat –, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
 • -tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
 • -intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

 

Az 1993. évi III. törvény 109 §. (2) bekezdése alapján, amennyiben az ellátott a házirendet többször súlyosan megsérti, úgy a fórum javaslatot tehet az intézmény vezetőjénél az áthelyezésre, illetve a megállapodásban rögzített feltételek szerinti intézményi jogviszony megszüntetésére. Azonban a házirendet többször és súlyosan megszegő személyt minden esetben meg kell hallgatni, a magatartására vonatkozó véleményét meg kell kérdezni, lehetőséget kell adni számára érvei felsorolására, hibái kijavítására.

 

Az érdekképviseleti fórum további feladatai:

 

 • -Együttműködik az ellátottjogi képviselővel, üléseire a képviselőt meghívja. Az ellátottakat éríntő gondozási-, ápolási problémákat felé tolmácsolja, segítséget kér/ad a problémák megoldásáben. Az egyedi ügyekben, ha jogsérelem tőrtént, kikérheti az ellátottjogi képviselő véleményét, több személyt ért jogsérelem esetén, pedig azonnali jelzéssel él.
 • -Együttműködik az ellátottak jogérvényesítését és jogorvoslatát segíteni hivatott szervezetekkel, e szervezetekhez továbbíthatja az ellátott azon panaszát, kérését, amely nem tartozik a fórum kompetenciájába.
 • -Segíti és támogatja az ellátottak önszervezödő folyamatait, és a különböző ellátotti tanácsadó testületeknek ( pl. étlap tanács) a munkáját. Az ellátottak panaszai esetén a probléma megoldásáben együttműködik ezekkel a szervezetekkel.
 • -Az ellátottak érdekében együttműködik az adott ellátotti csoportokat (idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek) képviselő civil szervezetekkel, illetve azok helyi szervezeteivel, képviselőivel.

 

Panaszjogok gyakorlása:

 

Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek:

 

 • -személyiségi jogsérelmek
 • -a kapcsolattartás sérelme
 • -az intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése
 • -a házirend szabályainak megsértése
 • -az ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése esetén

 

az ellátást éríntő kifogások orvoslása érdekében az ellátott/ törvényes képviselője panasszal élhet:

 

 • -az intézmény vezetőjénél
 • -az intézmény fenntartójánál
 • -az érdekképviseleti fórumnál
 • -az ellátottjogi képviselőnél

 

A panaszos írásban és szóban is megteheti panaszát. Amennyiben a panaszos szóban terjeszti elő panaszát a panasz felvevőjének jegyzőkönyvet kell felvenni  a panaszról és azt haladéktalanul el kell juttatni  a panasz kivizsgálására jogosultnak

 

Azonban aki a panaszbejelentést átveszi, köteles haladéktalanul az eljuttatni, az panaszttevő szándékaitól függően, vagy az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekképviseleti fórum elnökéhez

 

A panasz benyújtásában az intézmény vezetőjéhez és az érdekképviseleti fórumhoz benyújtott panaszt illetően hierarchikus összefüggés nincs, az ellátott/törvényes képviselő dönti el, hogy kinek kíván panaszbejelentést tenni. Abban az esetben azonban, ha a panasz az intézmény vezető személyét közvetlenűl érinti, azt az intézmény vezetője nem vizsgálhatja, így a panaszt köteles továbbítani az intézmény fenntartójának.

 

Amennyiben az intézményen belül a panasz kivizsgálása és a jogorvoslat nem történik meg, illetve az adott ügy természetéből adódóan kizárt, hogy az ellátott intézményen belül kérjen jogorvoslatot, panaszával az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat.

 

Az ellátottjogi képviselő: BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA

 

Elérhetősége:                  06 20 489 9604

 

Fogadó óra az intézményben:

                                     minden hónap első szerdáján 1/2 9 -1/2 11óráig

 

A panasz kivizsgálásának szabályai:

 

 • -a panasz kivizsgálására jogosult intézményvezető 15 napon belül köteles írásban a panaszttevőt/ törvényes képviselőjét, valamint a fenntartót a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésről értesíteni.
 • -amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik/ a panaszttevő nem ért egyet az írásos értesítésben foglalt intézkedésekkel, úgy annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért
 • -amennyiben az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetője ellen közvetlenűl fogalmaz meg panaszt, vagy az érdekképviseleti fórumhoz érkező egyéni panasz közvetlenűl az intézmény vezetőjét érinti, vagy a bejelentő az intézmény vezetőjének intézkedését sérelmezi, akkor a panasz megalapozottságát az intézmény fenntartójától kell kérni.

 

Amennyiben a panasz összetettebb vizsgálatot, a közösség tagajainak a meghallgatását is igényli, az intézmény vezetője az ügyet átadhatja az érdeképviseleti fórumnak.

 

Az érdekképviseleti fórum elnöke 15 napon belül köteles írásban a panasztevőt/ törvényes képviselőjét, valamint a fenntartót az eléterjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről értesíteni.

A szükséges intézkedések egyidejű megtételével  felhívja a panaszos figyelmét a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.

Szükség esetén a vizsgálati szakaszt legfeljebb további 15 nappal meghosszabíthatja, azonban erről a panaszttevőt értesíteni kell.

 

Elfogultság bejelentése:

 

 • -elfogultságot szóban/ írásban kell jelezni
 • -az elfogultság bejelentése nyomós indok alapján történhet, elfogadásáról az elnök dönt
 • -az érintett személy az adott ügy vizsgálatában és a döntéshozatalban nem vehet részt
 • -amennyiben az elfogultság az elnököt érinti az adott vizsgálatot az általa megbízott fórum tag vezeti

 

Az érdekképviseleti fórum működése:

 

 • -Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett intézményi panaszok megoldására intézkedést kezdeményez az intézmény vezetőjénél, szükség esetén a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szerveknél. A fórum nevében az elnök jogosult eljárni.
 • -az érdekképvisleti fórum akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a

         (az elnökkel együtt) jelen van, és biztosított az ellátottak, illetve a     hozzátartozóikat képviselők 50%-os jelenléte.

 • -A fórum döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök a testületet újra szavaztatja, amennyiben továbbra is fennáll a szavazategyenlőség, az elnök szavazata a döntő.
 • -a fórum első ülésén megalkotja ügyrendjét, amely szerint az eljárást végzi. Az elnök akadályoztatása idelyére írásban jelöli ki helyettesét
 • -az érdekképviseleti szervezet tagjainak az ellátottak személyiségjogait, az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat, a megántitok védelmét tiszteletben kell tartani.
 • -a választásról, az ülésekről célszerű jegyzőkönyvet készíteni
 • -az ellátott/ törvényes képviselőjének írásbeli meghatalmazása alapján jár el a fórum, ha az ügy érdekében személyes adatvédelmet éríntő információkra is szükség van.

 

Az érdekképviseleti fórum elnökének feladatai és kötelezettségei:

 

 • -a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása,
 • -az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése,
 • -gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről történő jegyzőkönyv készítéséről,
 • -az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján,
 • -a tagok munkájának segítése
 • -panaszbejelentés kézhezvételét követően gondoskodik az érdekképviseleti fórum összehívásáról
 • -a fórum tagjait írásban tájékoztatja az ülés időpontjáról, napirendjéről, a beérkezett panasz, jogorvoslati kérelem másolatát a tagok számára a meghívóval levélben megküldi
 • -szükség esetén gondoskodik az ügy éríntetjeinek, tanuinak, az ellátott törvényes képviselőjének meghívásáról
 • -tájékoztatót küld a panaszttevőnek, hogy ki jogosult akadályoztatása esetén eljárni ügyében helyette

 

Az érdekképviseleti fórum üléseinek rendje:

 

 • -jogszabály alapján évente egyszer kötelező
 • -panasz esetén, érdekképviseleti fórum elnökének döntése alapján
 • -érdekképviseleti tagok kezdeményezésére
 • -fél évente egyszer tájékoztatás céljából

 

Az ellátottak érdekében eljáró érdekvédelmi szervezetek:

 

Platán Szociális Alapítvány Kuratóriuma

Hőgyész Rózsafa u.6.

Egyébb jogorvoslati lehetőségek:

Országgyülési Biztosok Hivatala

1051 Budapest, V. ker. Nádor u. 22

Tel: 06 1 475-7100

Tolna Megyei Kormány  Hivatal

Szociális és Gyámhivatala

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

Tel:74/ 501-240

 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos problémák esetén az Ön betegjogi képviselője:     

Bacsi Jenő

Dombóvár Rendelőintézet

Tel: 74/ 564-000, 06 204899558

Rottenbacher Erzsébet

Szekszárd Balassa János Kórház

Tel: 06 204899579

 

Szociális szolgáltatással kapcsolatos ügyekben az Ön ellátottjogi képviselője

 

BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA

06 20 489 9604

 

Az ellátottjogi képviselő fogadóórát tart az intézményben minden hónap első szerdáján 1/2 9- 1/2 11 óráig az első emeleti foglalkoztatóban.