péntek, 02 június 2023

PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY

 

 IDŐSEK OTTHONA

 

  SZAKMAI PROGRAMJA 2017

 

Készítette: Boros Gyevi Lajosné

  intézményvezető

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

A Szakmai Program készítésének jogszabályi háttere:

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. § (1) d pontjában foglaltak alapján a  szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell  tevékenységére vonatkozóan Szakmai Programmal.

A szakmai rendelet  5/A. §  (1) bekezdésében foglaltak szerint a szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának  az alábbi elemeket  kell tartalmaznia.

 1. a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen:
 2. aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
 3. ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját,
 4. b) az ellátandó célcsoport jellemzőit,
 5. c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,
 6. d) az ellátás igénybevételének módját,
 7. e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,
 8. g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,

(2)  A szakmai programhoz mellékelni kell

 1. a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,
 2. b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet,
 3. c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.

(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.

 

 

A szolgáltatás bemutatása:

 

Az intézmény megnevezése:

 

PLATÁN Szociális Alapítvány Idősek Otthona

 

Székhelye:                 7191 Hőgyész Ady Endre u.4.

 

Rövidített neve:         PLATÁN Idősek Otthona

 

Alapító és fenntartó szerv megnevezése:

                                  

                                   PLATÁN Szociális Alapítvány

                                   Bírósági bejegyzés száma: PK 60028/2000/3. szám

                                   Székhelye: 7191 Hőgyész Rózsafa u. 6.

 

Felügyeleti szerv megnevezése:

                                  

                                   PLATÁN Szociális Alapítvány  Kuratóriuma

                                   Székhelye: 7191 Hőgyész Rózsafa u. 6.

 

Az intézmény jogállása:

                                 

PLATÁN Szociális Alapítvány önálló jogi személyiségén    belül, önálló jogi személyiséggel NEM rendelkezik

 

Az intézmény gazdálkodásának  módja:

                                  

PLATÁN Szociális Alapítvány önálló jogi személyiségén    belül, önálló gazdálkodással működő intézmény.  A gazdálkodását az alapítvány kuratóriuma ellenőrzi.

 

Vállalkozási tevékenysége:

                  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat

 

Az intézmény tevékenységi köre:

 

Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított, tartós bentlakást biztosító intézményi ellátás

Idősek tartós bentlakást nyújtó ápolása, gondozása

 

Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezésének formája:

 

Egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása- tiszta profilú intézmény

 

Az intézmény ágazati azonosító száma:   S0038026

 

Működési engedély száma:  3/847-7/2005

 

Az intézmény működési, (ellátási ) beutalási területe:

Szakosított ellátás körébe tartozó, bentlakást nyújtó ápolás-gondozás Hőgyész nagyközség, Tolna megye, illetve Magyarország egész területe, illetőleg szükség és lehetőség szerint határain túl is a hatályos jogszabályi keretek között.

 

Engedélyezett férőhelyek száma:               98 fő          

 

Egyéb tevékenység:

munkahelyi vendéglátás

iskola rendszeren kívüli szociális szakképzés terepintézmény

iskola rendszeren belüli szociális szakképzés terepintézmény

szakmai vizsga helyszínének biztosítása

szakmai továbbképzés szervezése, lebonyolítása

 

Az intézmény vezetőjének:

Kinevezése:  pályázat útján határozatlan időre az alapító szerv nevezi ki.

 

Szükséges szakmai végzettség: hatályos jogszabályi előírás szerint

 

Az intézményt a fenntartó alapító okirata szerint a Platán Szociális Alapítvány hozta létre. Az alapító okiratban rögzítettek szerint azzal a céllal, hogy Hőgyész nagyközség területén lehetősége legyen az itt élő lakosságnak lakóhelyén intézményi ellátásban részesülni, illetve adottságából eredően részt vállalhasson a helyi szociális ellátás megszervezésében.

Az intézmény a Theisz  Építő Kft. tulajdonát képező  7191 Hőgyész Ady E. u. 4. szám alatt, külön bérleti szerződés alapján a PLATÁN Szociális Alapítvány jogi személyiségén belül önálló gazdálkodó egységként  működik.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 41/2000.III.23. számú képviselő testületi határozata alapján ellátási szerződést kötött a PLATÁN Szociális Alapítvánnyal önkormányzati nem kötelező közfeladat ellátására.

 

Hőgyész és a Tamási kistérség rövid bemutatása:

 

Hőgyész nagyközség az ország Dél-Dunántúli régiójában, a Tamási kistérség területén található. Tolna megye tizenkettedik legnagyobb települése. A községet szép természeti környezet veszi körül, vadrezervátumos tölgy- és akácerdőkkel. Hőgyész központjában 10 ha. természetvédelmi őspark ad hangsúlyt a településnek. A megyeszékhelytől 35, egyéb városoktól 20-25 km-re található, szinte Tolna megye közepén. A községet átszeli a 65-ös főút, innen van leágazás Dombóvárra. Autóbusszal jól megközelíthető. Közös vasútállomása van Szakály községgel. A község 28 utcája szilárd burkolattal rendelkezik. Kiépült a szennyvíz, gáz, telefon és kábeltévé hálózat. A lakások száma: 1112. Az Árpád-korban hölgyészek, hermelin vadászok lakták. Innen eredeztethető a település elnevezése is. Első írásos emléke 1277-ből származik.

A gazdasági, társadalmi mutatókat összehasonlítva a Tamási Kistérség Tolna megyének a legelmaradottabb, legtöbb gonddal küszködő területe. A legnagyobb problémát a munkanélküliség és az elöregedő lakosság jelenti a térség települési önkormányzatai számára. Az ország kistérségeinek fejlettségi besorolása szerint a KSH stagnáló kistérség besorolásba sorolta be. Kormányrendelet alapján e kistérség a megyében egyedüliként az ország 42 leghátrányosabb kistérsége közé tartozik. További gond, hogy megváltozott az idősek korstruktúrája a 70 éven felüliek aránya növekedett az elmúlt években. Az öregedéssel összefüggő súlyos társadalmi probléma Hőgyész nagyközség tekintetében is megtapasztalható. Folyamatosan csökken a település lakóinak száma.

 

Hőgyész nagyközség vonatkozásában a települési önkormányzat mikrotérségi társulás keretén belül az itt élő lakosság részére szociális alapszolgáltatás keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást biztosít a lakosság részére.

 

 A szolgáltatás célja, feladata

Célunk: a megyei, kistérségi, mikrotérségi, települési szintű szakosított szolgáltatás biztosítása. Az egyéni és közösségi szociális szükségleteknek és problémáknak megoldása a személyes gondoskodás felvállalt formájának biztosításával – a kor, környezet, területi igények változásait figyelembe véve, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Célunk a szakszerű és hatékony, magas színvonalú feladatellátás az igénybe vevők folyamatos megelégedettségére.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása:

 

 1. A szakosított szolgáltatás keretein belül teljes körű ellátás biztosítása az arra jogosultaknak, amely magában foglalja az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően – a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározottak szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást.
 2. Demenciában szenvedő személyek szakszerű ápolása- gondozása: A demens betegek számára kiszámítható, biztonságos környezet, speciális szakápolás, mentálhigiénés ellátás, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást kívánunk biztosítani.
 3. Szakorvosi ( pszichiáter, bőrgyógyász, ideggyógyász, reumatológus ) ellátás biztosítása az intézményben ÁNTSZ engedély alapján
 4. Szakápolási feladatok ellátása ÁNTSZ működési engedély alapján
 5. A hatályos jogszabályi keretek betartása mellett egyéb alapító okirattal megegyező szakmai feladatok, szolgáltatások megszervezése

 

A szakmai program megvalósítása, várható következményei:

 

 1. Bentlakásos intézményi ellátási forma (átlagos ápolási szükségletű, idős, demenciában szenvedő betegek ápoló- gondozó otthoni ellátása) biztosítása elsősorban a település, valamint a kistérségben élők számára.
 2. A településen megvalósítottá vált, hogy az alapellátás és a szakosított ellátás egymásra épüljön az itt élő idős lakosság esetében.
 3. Megteremtődik az egyes ellátásokból az átjárhatóság
 4. Mindenki adekvát, állapotának és szükségletének megfelelő ellátáshoz juthat lakóhelyén, illetve közel korábbi lakókörnyezetéhez.

 

Az ellátórendszerbe betöltött szerepe és hatása:

A Platán Szociális Alapítvány működésének megkezdésekor (2000.) együttműködési megállapodást kötött a települési önkormányzattal első sorban Hőgyész nagyközség időskorú lakosainak idős otthoni elhelyezésének biztosítása céljából. Az alapellátás biztosítása és az idősek otthonának működtetése lehetővé teszi, hogy a település idős lakossága megszokott társadalmi és családi kapcsolatainak megtartásával tudjon idős otthoni ellátásban részesülni.

Az intézmény 98 lakójából éves átlagba 16-18 fő Hőgyész nagyközség területéről költözik be. Többségük a beköltözést megelőzően szociális alapellátásban is részesült.

 

Az intézményi ellátások fejlesztése:

 1. meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése: az intézmény alapbútorzatának cseréje, elsősorban a heverők cseréje elektromos betegágyakra, antidekubitusz matracok, párnák, fürdető kocsik, betegmozgatást elősegítő eszközök beszerzése
 2. a jogszabályban előírt szakdolgozói létszám és szakképzettség megteremtése
 3. a szakmai munka színvonalának emelése humán erőforrás fejlesztéssel (képzések, továbbképzések - tervezés alapján)
 4. a személyre szabott gondozás, egyéni fejlesztés teljes körű alkalmazása, a korszerű módszerek bevezetése
 5. az intenzív beteg ellátást biztosító eszközök beszerzése, szakápolási feladatok ellátása
 6. demenciában szenvedő betegek ellátása során korszerű gondozási formák bevezetése, meghonosítása (Személy központú gondozás, valamint a legjobb barát módszer alkalmazása)

 

Más intézményekkel való együttműködés:

A hatályos jogszabályi keretek betartása mellett a fenntartó által adott megbízási utasítás szerint. (Az intézmény nem önálló jogi személyiség, kötelezettség vállalás tekintetében a kuratórium elnökének ellenjegyzése szükséges.)

 

Szakmai munka tekintetében együttműködünk:

 

 • az intézmény fenntartójával és tulajdonosával
 • települési önkormányzat munkatársaival
 • más szociális bentlakásos intézményekkel,
 • alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel
 • családsegítő szolgáltatással,
 • falugondnoki és tanyagondnoki ellátással,
 • egészségügyi szolgáltatókkal: háziorvosi, szakorvosi és kórházi ellátással

 

Az együttműködés formái:

 

Együttműködés az intézmény fenntartójával és tulajdonosával:

 • Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére,
 • szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére,
 • a szakmai program szerinti működésre stb.
 • az intézmény felújításával, rekonstrukciójával kapcsolatos pályázatok megvalósításában
 • a kötelező feladatok ellátásában finanszírozási problémák megvalósításában az együttműködési megállapodásnak megfelelően

 

Települési önkormányzat munkatársaival:

 • Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, az önkormányzatok jegyzőivel, szociális ügyintézőikkel.

 

Együttműködés más szociális bentlakásos intézményekkel:

 • A más szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében.

 

Együttműködés az alapszolgáltatást nyújtó intézményekkel:

 • Az együttműködés célja az átjárhatóság biztosítása az alapszolgáltatások különböző formái és az alap- és szakosított ellátási formák között. Annak elősegítése, hogy mindenki az állapotának legmegfelelőbb szolgáltatáshoz jusson.

 

Együttműködés a családsegítő szolgálattal:

 • Az intézmény együttműködik a segítségre szoruló megfelelő ellátása érdekében a családsegítő szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha:
 • az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő szolgálat jelezheti adott személy különböző alap- és szakosított ellátási formában való elhelyezésének szükségességét,
 • az intézményi ellátás igénybevétele során, ha az érintett idős egészségügyi, illetve szociális helyzete nem indokolja az intézményi ellátást, s ezért az időskorú családjába történő visszahelyezésére kerül sor, s korábban a családi helyzet indokolta a családsegítő szolgálat közreműködését.

 

Együttműködés a falugondnoki és tanyagondnoki ellátással:

 • A falugondnoki ellátó rendszerrel együttműködik az intézmény akkor, mikor az idős visszakerül otthonába. Az intézmény tájékoztatja a falugondnoki szolgálatot azokról a feladatokat, melyekben véleménye szerint az ellátottat segíteni kell. (pl. beköltözés segítése)

 

Együttműködés egészségügyi szolgáltatókkal: háziorvossal, szakorvosi és kórházi ellátással:

 • A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak érdekében minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása miatt fenntartott kapcsolat, mely kiterjed az egészségi állapot felőli tájékozódás, terápia megbeszélése, valamint az igénybevételi eljárás folyamán egészségi állapotra vonatkozó adatok beszerzése

 

Az intézmény szakmai szervezetére vonatkozóan a szervezeti egységek feladatköreinek megjelölése, létszám és szakképzettség szerinti megoszlása

 

Az intézmény szervezeti felépítése:

 

Az otthon vezetése:

 

Az intézményt az igazgató vezeti, egyszemélyi felelősséggel.

Felel az otthon működéséért az abban folyó ápolási, gondozási munkáért, gazdálkodásáért.

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gondozási, és a gazdálkodási -műszaki részleg munkáját.

Gyakorolja az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói és fegyelmi jogkört.

Az igazgató helyettesei:

            - Általános szakmai helyettese: a vezető ápoló.

            - Gazdasági helyettese: a gazdasági vezető.

Az igazgató feladatait tartós távolléte esetén az őt helyettesítők az ellátandó feladat szerint kölcsönösen együttműködve látják el. Döntéshozatalkor mindkettőjük beleegyezésével hozzák meg a döntésüket

 

Az intézmény szervezeti tagozódása:

 

 1. Ápolási, gondozási részleg:

            -     Egészségügyi csoport

 • Mentálhigiénés csoport
 • Szakápolás

 

 1. Pénzügyi- számviteli, műszaki - ellátó részleg.

            - Pénzügyi -számviteli csoport,

            - Anyag és eszközgazdálkodási csoport,

 • Élelmezési csoport.

 

 

 1. Az ápolási gondozási részleg feladata és szervezeti felépítése:

 

a./ Egészségügyi csoport.

Élén a megbízott vezető ápoló áll.

Szakmai munkáját az intézményvezető irányításával végzi. Egészségügyi jellegű szakmai munkáját a heti négy órában foglalkoztatott intézményi orvos irányításával és felügyeletével végzi.

Irányítása alá tartozik az osztályvezető nővér, akivel a két gondozási részleget vezetik.   

Az osztályos nővérrel közösen irányítják az osztályon dolgozó ápolók és gondozók szakmai munkáját, valamint felügyelik az ott dolgozó takarítók munkáját.

A vezető ápoló irányítása alá tartozik a heti 4 órában foglalkoztatott mozgás terepeuta.

Feladata:

Egyénre szabott gondozási ápolási tervek alapján végzett szakszerű ápolás, gondozás biztosítása.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

Rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás biztosítása, szűrések megszervezése.

Személyi és környezeti higiéné biztosítása.

Felépítése:

            Vezető ápoló

            Osztályvezető ápoló,

            Ápolók , gondozók

            Mozgás terepeuta,

            Takarítók

            Mosónők

b./ Mentálhigiénés csoport.

Munkájukat az igazgató szakmai irányításával, de az ápolási- gondozási részleg szerves részeként végzik.

Feladata:

Az ellátottak lehetőség szerint családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatának fenntartása és kialakításának elősegítése.

Lelki egészségvédelem.

Egyéni és csoportos foglalkoztatás.

Szabadidős tevékenység megszervezése.

Előgondozás, beilleszkedés elősegítése.

Szükséges dokumentáció vezetése.

 

Felépítése:   Szociális mentálhigiénés munkatárs ( felsőfokú végzettségű )

                      Foglalkoztatás vezető

 

c./ Szakápolás:

 

Élén a megbízott vezető ápoló áll. Egészségügyi, szakápolási jellegű szakmai munkáját a heti négy órában foglalkoztatott intézményi orvos irányításával és felügyeletével végzi.

Irányítása alá tartoznak az ÁNTSZ engedélyben szereplő szakápolási feladatokat végző szakápolók.

Az osztályos nővérrel közösen irányítják az osztályon dolgozó szakápolók tevékenységét.

 

Feladata:

Egyénre szabott ápolási tervek alapján végzett szakszerű ápolás biztosítása.

 

Felépítése:

            diplomás ápoló

            ápoló

            hospice gondozó-koordinátor

 

2.Pénzügyi, számviteli, műszaki ellátó részleg:

Vezetője:

az alapítvány által megbízott gazdasági szakember, aki egy személyben irányítja, felügyeli és felelősséggel tartozik a részleg munkájáért.

Feladata:

Az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátása, optimális mértékű elősegítése, tervezéssel, előirányzat felhasználásával,         üzemeltetésével, fenntartásával, beruházással, karbantartással munkaerő gazdálkodással, bérszámfejtéssel, TB ügyintézéssel, készpénz kezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási    kötelezettséggel kapcsolatos teendők ellátása. Ésszerű, takarékos gazdálkodás, korszerű munkaszervezés kialakítása.

 

a./ Pénzügyi- számviteli csoport.

 

Feladata:

Készpénz kezeléssel kapcsolatos teendők ellátása ( kifizetések, bevételezések, nyilvántartások vezetése.) Bérekkel, távollétekkel kapcsolatos teendők. Főkönyvi könyvelés, főkönyvvel kapcsolatos analitikák vezetése. Beérkezett számlák- utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés utáni kiegyenlítése, nyilvántartása. Gondozási díjak, nyugdíjak elszámolása, nyilvántartása.

Gépkocsi üzembetartásával kapcsolatos feladatok ellátása. A költségvetési tervezéshez, beszámolókhoz, szükséges információk elkészítése. Munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása. Személyi anyagok kezelése. Adókkal kapcsolatos teendők ellátása. Iktatás.

 

Felépítése:

            Gazdasági vezető,

            Könyvelő, gondnok,

            Adminisztrátor, pénztáros

 

b./ Élelmezési csoport

A csoport vezetője az élelmezés vezető, aki irányítja és összehangolja a konyhai dolgozók munkáját, tevékenységét. Feladatát az intézmény vezető és a gazdasági vezető irányításával végzi.

           

Feladata:

A legtakarékosabb beszerzési forrás felkutatásával az élelmezési anyagok beszerzése, szabályszerű raktározása, felhasználása. Előkészítési konyhaüzemi feladatok. Ételkészítés, tálalás, tárolás. Élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel. Az egészségügyi- az élelmiszer kezeléssel kapcsolatos szabályok, higiénés előírások és egyéb tisztiorvosi rendszabályok szigorú betartása. Orvosi előírásra kímélő diétás ételek elkészítése.

 

Felépítése:

            Élelmezés vezető

            Szakács

            Konyhai kisegítő

           

c./ Műszaki ellátó csoport

 

Vezetője a gondnok, munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi.

 

Feladatai:

A legkedvezőbb forrás felkutatásával anyag és eszköz beszerzés. Leltározás, selejtezés előkészítése. Üzemfenntartási, karbantartási feladatok, kis és nagyjavítások elvégzése. Tiszta textília folyamatos biztosítása ( mosás, javítás )

Udvar, park, műhely rendben tartása.

 

Felépítése:

            Gondnok

            Mosodai dolgozók,

 

Szakmai egységek létszáma:

 

 1. Ápolási- gondozási részleg: 26,5 fő

 

      I/ 1 egészségügyi részleg:

        Ápoló- gondozó:   24 fő

        Ebből :

        vezető ápolói feladatokkal is megbízott:    1 fő szakmai végzettsége: diplomás ápoló

        osztály vezetői feladatokkal is megbízott: 1 fő szakmai végzettsége: ápoló ( felső fokú)

        ápoló, gondozó: 22 fő szakmai végzettség:     2 fő ápoló

                                                                               17 fő szociális gondozó, ápoló

                                                                                 2  fő ált. ápoló és asszisztens

                                                                                 1 fő ápolási asszisztens

        mozgás terepeuta: 0,5 fő szakmai végzettség: gyógymasszőr

 

     II/ 2  mentálhigiénés részleg:

                 szociális és mentálhigiénés munkatárs  2 fő

             szakmai végzettség szerint:

                  1 fő szociális munkás

                  1 fő szociális gondozó szervező

 

A szakmai jogszabályban előírt szakmai és képesítési követelmények az intézményben 100%-ban teljesülnek

 

A működést segítő nem szakmai munkakörök:

 

                 gazdasági vezető:                 1 fő / alapítvány által megbízott /

                 könyvelő, gondnok:              1 fő

                 adminisztrátor, pénztáros     1 fő

                 élelmezésvezető, dietetikus: 0,5 fő

                 szakács:                                 2,5 fő

                 konyhai kisegítő:                   4 fő

                 mosodai dolgozó:                  2 fő

                 takarító:                                 2 fő

                 portás:                                   2  fő

               

Az intézet összes dolgozói létszáma:    42 fő

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:

 

      A PLATÁN Szociális Alapítvány Idősek Otthonában folyó

            szakmai munka bemutatása

 

A nyújtott szolgáltatás megkezdésének előkészítése:

 

A szolgáltatások igénybevétele előtt lehetősége van minden érdeklődőnek, hogy szolgáltatásainkat, elhelyezési körülményeinket megismerje. Fontos dolognak tartjuk, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról megfelelő információkkal rendelkeznek az érdeklődök, ahhoz hogy megfelelő döntést tudjanak hozni. Az érdeklődőknek és hozzátartozóiknak, kérésüknek megfelelően (telefonon, levélben, személyes látogatás) információt nyújtunk a jogosultság feltételeiről, tárgyi és nem tárgyi feltételekről, térítési díj fizetésről stb. A tájékoztatást kompetens személy nyújtja. Személyes érdeklődés esetén az intézményi tájékoztatót átadjuk az érdeklődőnek, felvételi kérelem kérése esetén a felvételi kérelem mellé csatoljuk.

Az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelmet szóban és írásban lehet benyújtani, illetve előterjeszteni. A kérelem beérkezése után az igénybe vevő személyt írásban értesítjük a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontját telefonon is egyeztetni szoktuk.

Az előgondozás során tájékozódunk a kérelmező szociális és családi viszonyairól, egészségi állapotáról. Elvégezzük a Gondozási szükséglet vizsgálatát.

Az első előgondozás során tájékoztatjuk az igénybevételi eljárás lefolytatásáról, a gondozási szükséglet vizsgálatához esetlegesen még szükséges dokumentációk (kórházi zárójelentés, orvosi papírok, személyi igazolvány) beszerzéséről, a jövedelemigazoláshoz szükséges adatok beszerzéséről. Tájékoztatjuk az intézményi életről, lehetőséget biztosítunk, hogy megfogalmazzák igényeket, elvárásokat, a rendkívüli élethelyzetből adódóan biztosítjuk a soron kívüli elhelyezést. A feladatra kijelölt szakember az előírt előgondozás folyamatát elvégzi, értesíti és a regisztrációs kötelezettségét elvégzi. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a tartózkodási hely szerinti illetékes intézménnyel

Értesítés a szolgáltatás igénybevételéről:

Az ellátás igénybevételének biztosítása esetén az igénybevétel kezdő időpontjáról értesítést küldünk, és felhívjuk a leendő ellátott a figyelmét a férőhely elfoglalásának lehetőségeiről, tájékoztatjuk a II. előgondozás időpontjáról (nem soron kívüli elhelyezés esetén), ezen látogatáson felkészítjük az intézményi életre.

Megállapodás

A szolgáltató és az igénybe vevő között köttetik az ellátás igénybevételekor. A kérelmezőnek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen jellegű szolgáltatásban részesül, és a közölt személyi térítési díj fizetésért milyen szolgáltatásokat vehet igénybe. A megállapodásban rögzítésre kerül a minimális szolgáltatások köre.

Beköltözés támogatása

A költözés, beilleszkedés folyamatában és ezt követően a lakó részére biztosított a folyamatos segítségnyújtás és odafigyelés a dolgozók részéről. Igény esetén segítséget nyújtunk a beköltözéshez.

 

A bentlakásos intézményi ellátás ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma

 

Intézményünkben szervezett keretek között látjuk el lakóinak gondozási és ápolási feladatait.

A gondozási tevékenység folyamatos, rendszeres, mely életkortól és alaptevékenységből származó szükségletekhez viszonyítottan egyénre szabott. Az ápolási folyamat, ápolási szükséglet probléma fennállása esetén határozott, vagy határozatlan idejű ellátást biztosít az otthon orvosának kontrollja mellett.

Az ápolási- gondozási folyamat alapmodellje (önálló képességre építő ápolási modellje) meghatározza az önellátó képességben történt, változás alapján az ápolási tevékenységek rendszerét.

 

Ápolási folyamat

 

Az ápolásos folyamat az ápolási tevékenység három funkciójának megfelelően szerveződik.

 

 • Önálló funkciók: megfigyelés, alapápolás

(az önálló funkciók mindazon tevékenységet tartalmazzák, amelyet az ápoló saját felelősségére és saját szakmai kompetencia alapján lát el)

 • Függő funkciók: gyógyszerelés, kötözések, injekciózás

(a függő funkciók mindazon tevékenységek, melyek orvos utasítása, de az ápoló felelősségére történik)

 • Együttműködő funkciók: kötözések egyes típusai, katéter csere

(az együttműködő funkciók az orvossal történt együttes tevékenységet tartalmazzák)

 

Gondozási folyamat

Gondozási folyamat magában foglalja a fizikai ellátáson túl az alapbetegségből származó gondozási tevékenységet is. A gondozási és ápolási folyamatról dokumentációt készítünk a jogszabályban meghatározott paraméterek alapján.

Intézményünkben az ápolási – gondozási folyamat szabályozását eljárási rendben határozzuk meg, mely tartalmazza az eljárás célját, a fogalmakat, érvényességi területét, a felelősök megjelölését, a tevékenység leírását, dokumentálását és értékelését.

 

Haldokló beteg ellátása

Intézményünkben a hospice szemléletű ápolási modellt kívánjuk meghonosítani. A haldokló beteg körüli ápolási, gondozási feladatokat, és a halott ellátás folyamatát eljárásrend szabályozza, mely hozzájárul a haldoklók emberséges, toleráns ápolásához, gondozásához, a követelményeknek megfelelő ellátáshoz, halálozás esetén a hozzátartozók értesítésének módjához.

 

Rehabilitációs tevékenység

A rehabilitációs tevékenység keretében intézményünk segítséget nyújt az egészségi állapotból vagy öngondozási képesség megváltozásából származó deficit helyzetek korábbi állapothoz mért visszaállításához (gyógytorna: betegségtípusonként egyéni, csoportos, gyógyászati segédeszköz használatának tanítása).

A rehabilitációs tevékenység eredményessége, ill. az öngondozási képességben történt változás az ápolási vagy gondozási dokumentációban feltüntetett és értékelt.

A munka-rehabilitáció célja: a szociális intézményben ellátott személy munkaegészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, ill. fejlesztése.

A munka rehabilitáció elsősorban a fogyatékkal élő és rokkant nyugdíjas lakókat célozza meg, akik számára a foglalkoztatás a fizikai és egészségi állapot javítását segíti. A foglalkoztatás által lassítható a testi leépülés folyamata, ezáltal minél tovább fenntartható az önellátó képességük. Ezáltal a hospitalizációs ártalmak elkerülhetők.

 

Az egyéni ápolási, gondozási tervek:

 

A szakmai jogszabály szerint az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet.

A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre, és állapot romlás esetén, illetve évente felülvizsgálatra kerül.

A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője gondoskodik.

A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.

A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt. (pl.: orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember)

 

 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza

 1. a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
 2. b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeni ütemezését,
 3. c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente - jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az elhelyezett személy részére nyújtott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikát tartalmazza.

Az ápolási terv tartalmazza:

 1. a) az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását,
 2. b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát,
 3. c) az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet,
 4. d) az ápolás várható időtartamát,
 5. e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését.

 

Az ápolási feladatok szakszerű ellátását, illetve dokumentálását az intézményben dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére jogosult ápoló végzi és munkájukat az Intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei:

 

Intézményünkben 98 idős ember ápolását, gondozását végezzük.

 

életkor

férfi

40-59 éves

1

1

60-64 éves

1

1

65-69 éves

3

1

70-74 éves

3

7

75-79 éves

3

14

80-89 éves

6

41

90- x éves

3

14

Összesen:

20

79

 

 

Az ellátotti létszámhoz viszonyítva magas a 90 év felettiek száma. 2016 évben 17 fő, ebből 14 fő nő, és 3 fő férfi.

 

Jellemző, hogy évről évre egyre több demenciában szenvedő idős beteg ember ápolását, gondozását kell felvállalni intézményi kereteken belül. A következő táblázat az intézményben szakorvos által megállapított súlyos demencia kórképpel rendelkező ellátottak számának alakulását mutatom be.

 

 

életkor

férfi

40-59 éves

 

 

60-64 éves

 

 

65-69 éves

1

 

70-74 éves

 

1

75-79 éves

 

2

80-89 éves

1

10

90- x éves

 

 

Összesen:

2

13

 


Id
ősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

 

 • Az idősek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
 • Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
 • Idősek otthonába az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója (a Szt.68/A. § (3) bekezdésében) meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
 • Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a Szt.68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a Szt.115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Más személy, az ellátottal együtt akkor helyezhető el, ha szintén vállalja a személyi térítési díj megfizetését,
 • Intézményi jogviszony létesíthető az ellátást kérő személlyel abban az esetben, ha gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállnak:
 1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;
 2. az ellátást igénylő egyedül él, és nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
 3. hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy
 4. hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
 5. fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
 6. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
 7. munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

 

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

 

 

Komplex gondozás elemeinek gyakorlati megvalósulása az intézményben:

 

 1. Fizikai ellátás:

Az intézmény zöldövezeti környezetben ideális tárgyi feltételekkel rendelkezik. Főközlekedési útvonal mellett, a település központjához közel, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést. Az épület bejárata rámpával ellátott, az épületen belül 2 hatszemélyes felvonó segíti a lakók közlekedését. Küszöbök nincsenek, a folyosók kapaszkodókkal ellátottak, így a mozgásukban nehezített, vagy tolókocsikkal közlekedők számára is alkalmas.

A lakók elhelyezése három szinten, és egy különálló épületben 45 fürdőszobával, WC- vel ellátott lakrészben történik.

Minden szobához fürdőszoba, WC, előtér tartozik. Ezekben a lakrészekben az ellátottaknak lehetőségük van saját megszokott bútoraik, használati tárgyaik behozatalára.,

Hagyományos, normál ellátást nyújtó részlegen a főépületben 14 db háromágyas, a külön álló épületben 2 db kétágyas, 1 db egy ágyas 2 db négyágyas és 1db háromágyas lakrész van.

Minden szobához itt is tartozik fürdőszoba, WC és előtér.

Ezeknek a szobáknak a bútorzata, berendezési , felszerelési tárgyai megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Lehetőség és igény szerint itt is lehetősége van a a lakóknak a szobatársak megkérdezése után  saját használati tárgyaik behozatalára.

Gondozási egységenként a lakók komfort érzését növeli a szintenként kialakított teakonyha, foglalkoztató helység, társalgó, szintenként káddal kialakított fürdő.

A beutalt személyek teljes körű ellátása az intézmény alaptevékenysége. Ennek keretén belül biztosítja az ellátottak körében az életkoruknak és egészségügyi állapotuknak megfelelő napi háromszori étkezést. Orvosi javaslat alapján a diétás étkezést, kiemelt diéta esetén a napi ötszöri étkezést. Az ételek elkészítése és felszolgálása a lakók kultúrált és vallási igényeinek tiszteletben tartásával történik. Az ellátottnak lehetősége van állapotának megfelelően egyedül vagy közösségben étkezni. Az étlapszerkesztésben az élelmezésvezető, a lakók, a vezető ápoló, szakács vesz részt. A lakók diétás élelmezése diétás étlap alapján biztosított. Az ételek előállítására 150  adagos korszerűen felszerel konyhán történik, melyet a HACCP előírásai szerint üzemeltetünk.

A szintenként kialakított teakonyhában lehetősége adódik lakóinknak az egyéni alkalmanként megkívánt dolgok elkészítésére, elfogyasztására, tárolására, melegítésére.

Az intézmény támogatja a lakók önrendelkezését abban, hogy ruházatukat maguk választhatják meg. A ruházatnál elsőrendű szempont az ellátott egyéniségét megőrző saját ruházat viselésének, tisztán tartásának biztosítása, mely a jól felszerelt mosodában, varrodában megoldható. Azon ellátottak részére, akiknek nem megfelelő a saját ruházata, az intézmény igyekszik azt biztosítani. A lakó foglalkoztatása esetén munkaruha és védőruha biztosított. Az intézeti textília és az ellátottak saját ruháinak tisztításáról, javításáról az intézmény gondoskodik. Erre a feladatra saját korszerű mosodát üzemeltetünk. Lakóknak lehetősége nyílik arra is, hogy ruháikat saját maguk mossák, javítsák. Erre a célra szintén rendelkezésükre áll egy felszerelt mosókonyha, és szárító, vasaló helység. Az intézmény biztosítja a lakók részére az előírt ágytextíliát, de lehetőséget kívánunk adni arra is, hogy igény szerint saját textíliát használjon.

Szükség szerint biztosítja az intézet azon lakók részére a jogszabályban előírt megfelelő ruházatot, akik nem rendelkeznek elegendő és megfelelő alsó- és felső ruházattal. Minden más esetben az ellátott saját alsó- és felsőruházatát használja.

A tisztálkodás folyamatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az intézmény a lakók számára biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tárgyi eszközök körét a megállapodásban és a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint. A tisztálkodással járó folyamatok megfelelő ellátásához ápolási, gondozási segítségnyújtás biztosított az egyénre szabott igények és szükségletek mértéke szerint a segítő gondozás alapelveit figyelembe véve.

Az intézet biztosítja a személyi higiéné területén a szükséges tisztálkodási eszközöket, de lehetőséget adunk a lakók részére a saját megszokott tisztálkodási szereinek használatára.

 

2.Egészségügyi ellátás:

 

Az intézmény lakóinak a jogszabályban előírt módon, rendszeres orvosi felügyeletét intézményi alapellátási szinten megbízási szerződés alapján heti 4 órában biztosítjuk.

Alapfeladat ellátáson túl megbízási szerződés alapján biztosítjuk pszichiáter szakorvos, bőrgyógyász szakorvos,(havonta) neurológus szakorvos, reumatológus szakorvos (negyedévente) igénybevételét.

Rendszeresen megtörténik a lakók hallásvizsgálati szűrése, hallókészülékkel való ellátása

A lakók gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása az orvos javaslata és rendelése alapján történik, a mindenkori érvényes jogszabályok alapján.

Az ellátást a házirendben rögzítettek alapján lehet igénybe venni.

Az intézet által biztosított alap és eseti gyógyszerek köréről pontos tájékoztatás a faliújságokra kihelyezett, havonta megújított gyógyszer listáról lehet tájékozódni.

A lakók ápolásáról, gondozásáról a gondozási terv alapján személyre szabottan gondoskodik az intézmény.

Krónikus betegségek esetén folyamatos és időszakos vizsgálatok, szűrések betegségtípusnak megfelelő gondozás biztosítása.

Az egészségügyi ellátás 2011. október 17.- óta szakápolási tevékenységgel egészült ki.

 

 1. Mentálhigiénés ellátás

Mentálhigiénés ellátás feladata az ellátás keretén belül az ellátottak részére személyre szabott egyéni bánásmód biztosítása, amely biztosítja autonómiáját, emberi és állampolgári jogait az intézményi ellátáson belül. Lehetőségekhez mérten támogatni meglevő családi és társadalmi kapcsolatainak megőrzését. Biztosítani az ellátott részére jog és érdekvédelmét. Nagy gondot fordítani a biztonságos környezet, a jó közérzet kialakítására, az előgondozásra, az első kapcsolat felvételre. A beilleszkedés körüli szorongás, félelem feloldása, a pszichés és szociális szükségletek helyes felmérés, kapcsolatok kialakulásának segítése. Ünnepek, hagyományok megtartása, rendezvények, kirándulások szervezésére, törődésre, a tiszteletadásra, a feltétel nélküli elfogadásra a függőségérzés és az izoláció csökkentésére.

Segítség nyújtás a társas kapcsolatok megtartásában: A gondozók már az előgondozás során felkészítik az ellátást igénybe vevőt az intézményi életre. Bemutatják az intézményt, illetve a továbbiakban segítséget nyújtanak abban, hogy az intézményi ellátottak megfelelő kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással. Ezen felül a gondozók segítséget nyújtanak a családdal való kapcsolat fenntartásában.

Segítő beszélgetés, csoportos esetmegbeszélések: a szociális munka módszereivel, kellő empátia, szakmai kompetencia és annak határainak ismeretével és betartásával történik. A csoportos esetmegbeszélések az intézmény társalgójában minden érdeklődő jelenlétével előre meghatározott témában történő vezetett beszélgetés.

Az egyéni esetkezelés a felmerülő igény vagy probléma esetén külön helyiségben folytatott négyszemközti beszélgetés.

 

 1. Foglalkoztatás:

A rendezvényeken, foglalkozásokon  önkéntes alapon vesznek részt az ellátottak.

A foglalkoztatás célja a szabadidő kulturált eltöltése és a tartalmas időtöltés biztosítása, testi, lelki aktivitás fenntartása, megőrzése. A foglalkozásokat az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével kell szervezni.

A lakók részére az alábbi foglalkozási formákat biztosítjuk.

            - fizikai foglalkoztatás( konyhai előkészítés, takarítás, park rendezés, stb.)

- kreatív foglalkozások (egyéni és csoportos foglalkozások, dísztárgyak készítése,    szövés, hímzés, horgolás, stb.)

            - szellemi időtöltés megszervezése.

            - szórakoztató - művelő tevékenységek.

            - vallásgyakorlat szervezése.

A fizikai foglalkoztatásban résztvevő ellátottaink munkavégzésükkel arányos mértékben, havonta a jogszabályban meghatározott mértékű munkajutalomba részesülnek

 

 1. Szociális és hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás:

Szociális és hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás: az intézmény az igényektől függően folyamatos segítséget nyújt a szociális pénzbeni és természetbeni támogatások igénylésében, a közgyógyellátási igazolvány kérelmezésében.

Az intézményi feladatok ellátása gondozási tervek alapján történik. A gondozási tervet személyre szabottan kell elkészíteni minden ellátást igénybe vevővel. A gondozási tervek elkészítéséről az a személy gondoskodik, aki az adott személy gondozását végzi. A gondozási tervet az intézménybe történő felvételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. A gondozási tervek készítését az intézményvezető felügyeli, annak megvalósulását és folyamatos dokumentálását folyamatosan ellenőrzi. A gondozási tervek elkészítése az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet alapján történik.

 

Ellátottjogok érvényesülése, érdekképviselet:

 

 Az ellátottak jogai:

a.) A tájékoztatáshoz való jog

Az ellátás megkezdésének időpontjáról az intézményvezető értesíti a jogosultat. A szolgáltatás igénybevételére legalább 8 napos határidőt kell hagyni. A határidő megállapításánál törekedni kell egy olyan ésszerű időpont megadására, ami elegendő arra, hogy a jogosult felkészüljön az új életformára, elrendezze személyes kapcsolatait, pénzügyeit.

Az intézménynek széleskörű tájékoztatást kell adni a gondozott és hozzátartozója, illetve törvényes képviselője részére az intézményi ellátás tartalmáról, nyilvántartásokról, panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről és az intézmény házirendjéről.

Az intézmény a működésével és gazdálkodásával kapcsolatos adatokat az ellátottal megismerteti és ezekről évente tájékoztatást ad.

b.) A kapcsolattartáshoz való jog

Az ellátottaknak joguk van kapcsolatot tartani mind az intézményen belül egymással, mind az intézményen kívül hozzátartozóikkal, barátaikkal stb. Biztosítani kell a zavartalan levélváltást, telefonbeszélgetést, illetve személyes találkozást. A látogatási idő nappali időben nincs korlátozva.

c.) Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Az ellátottnak joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. A közvetlen veszélyeztető állapot esetén nincs törvényi lehetőség az ellátott, szociális intézmény kereti között történő kezelésére. A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiánya esetén a vezető ápoló, illetve a műszakvezető szakápoló jogosult: Az utóbbi az orvost azonnal értesíti és ezt az intézmény orvosának jóvá kell hagyni, és mindezt írásban dokumentálni kell. Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az intézményvezetőjét. Az intézményvezetőjének feladata a többi ellátott védelmének biztosítása. Az intézményvezetője 48 órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt a korlátozó intézkedéséről. A korlátozó intézkedés, eljárás ellen az ellátás igénybe vevő ill. törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójának.

 

d.) Az egészségügyi önrendelkezési jog:

d/1. Cselekvőképes személy jogai:

 • teljes körű tájékoztatás az orvos részéről, állapotáról és a javasolt gyógymódról,
 • az orvos csak azt tájékoztathatja, akit az ellátott megjelöl,
 • beavatkozáshoz írásbeli nyilatkozat szükséges (kivétel: életveszély).

d/2. Korlátozottan cselekvőképes ill. cselekvőképtelen személy jogai:

 • tájékoztatás egyaránt megilleti a nem cselekvőképes beteget és gondnokát,
 • nem cselekvőképes személy esetén az írásbeli nyilatkozatot a gondnok teszi,
 • korlátozottan cselekvőképes esetén attól függ, hogy milyen ügycsoportban korlátozták.

e.) A személyes adatok védelméhez fűződő jog:

Az intézményvezető minden ellátottról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból adatot csak az adatigénylésre jogosult szervnek és jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. Adatot csak az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján lehet kezelni, továbbítani.

f.) Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete v. állapota alapján az egyéni ellátás igénybevételére.

g.) Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.

h.) Az ellátást igénybe vevőket maradéktalanul megilletik az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való alkotmányos jogok.

i.) Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai ill. használati tárgyai használatában. A házirend szabályozza a veszélyeztető tárgyak körét. 

Az intézményi ellátást igénybe vevő valamennyi ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottakat megillető általános és speciális jogokat, valamint a szolgáltatást végzők jogait részletesen a házirend tartalmazza. Az ellátottaknak jogaik érvényesítésében az ellátott jogi képviselő nyújthat segítséget. Az ellátott jogi képviselő feladatait és elérhetőségét szintén a házirend tartalmazza.

 

 

Demenciában szenvedő betegek ellátása:

 

Demenciában mind a memória, mind a kognitív funkciók sérülnek. A kongnitív funkciók (absztrakt gondolkodás, ítéletalkotás, nyelvkészség) közül egy vagy több súlyosan sérül. Megváltozik a beteg személyisége, viselkedése, érzelmi élete. Önellátás, önkiszolgálás területén dependencia alakul ki a betegség súlyosbodásával.

 

 

 

A demenciában szenvedő betegek ápolásának főbb szempontjai:

 

Ápolásunk „gondozott központú” legyen (szeretetteljes ápolás): A kommunikáció legtöbb esetben sérült, nem tudják kifejezni magukat, ezért felelősek vagyunk értük. Ha a betegnek kielégítetlen szükséglete van, bolyong (pl. biztonságérzet, v. szeretethiány). Megoldás fizikai és pszichés szükségletek pontos kielégítése. Törekedjünk a beteg megnyugtatására, gyengéd, nyugodt közeledés szükséges. Egyéni gondozási, ápolási terv anamnézis részénél fontos a hozzátartozó szerepe, a beköltözést követően a fizikai, mentális és funkcionális státusz rögzítése, a teljesítmény kapacitásának feltárása, azokkal akiknél lehet Mini Mentál Tesztet felvenni.

Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos, strukturált és kiszámítható környezet kialakítására: A környezetből a veszélyforrásokat eltávolítjuk, (biztonsági dugó a konnektorban, tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, gyógyszerek, szúró-vágó eszközök szabadon hagyása tilos (figyelni, mert apróbb tárgyakat lenyelhetnek, stb.) Gondoskodnunk kell a megfelelő tájékozódási lehetőségekről (jó világítás, tájékozódást biztosító feliratok, stb.). Irányjelzéseket készítünk, ezeket megmagyarázzuk. Kijelöljük a fő közlekedési irányokat. A helyiségekben folyó tevékenységet képpel, felirattal jelezzük. Mivel nem tisztelik mások territórumait, behatolnak mások személyes tereibe, a zsúfoltság nyugtalanság kiindulópontja lehet, ezt csökkenteni próbáljuk. A demenciában szenvedő ellátottaknak is van személyes térigényük, ahová szeretnek visszatérni, ezt biztosítanunk kell. Gondoskodnunk kell a biztonságos őrzésről, mivel fennáll a bolyongás lehetősége.  A bezártságot nem tűrik, rendszeres séta szükséges a délutáni órákban.

A foglalkoztatásnak kiemelt szerepe van, mert strukturálja a napot, kapaszkodót nyújt elveszett állapotban, közösségbe integrál és sok más mellett a kommunikációt, az emlékezést segíti. A napi tevékenységet úgy osztjuk le, hogy minden délután fizikai aktivitást végezzen (torna, séta, tánc). Legalább 6-7 óra éjszakai pihenést kell biztosítani, a lefekvés naponta azonos időben történik.

Cél: a mentális, fizikai, szociális képesség megtartása, azok kihasználása, az intellektus hanyatlásának lassítása

Eszköz: (tréning) állapot szerinti csoportfoglalkozások.

Formái:

 • éta, szükség esetén pépes étrend), alacsony zajszint, semmi ne vonja el a figyelmét az evéstől, szükséges az elfogyasztott ételmennyiségi kontrollja (nem evés, mérsékelt evés), megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, súlycsökkenés figyelése, szükség esetén táplálék-kiegészítők adása, a pszichiáter szerepe, szakmai felügyelete, az ápolók közvetítő szerepe, kísérő betegségek felismerése.

A veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető állapotban lévő demens betegek esetében korlátozó intézkedések bevezetésére van lehetőség. Erről a lakót, a hozzátartozót, illetve gondnokot tájékoztatjuk a beköltözéskor.

Személyes adatok védelme

Jogérvényesülés: Az önkéntesség elvéhez igazodóan az intézmény ellátottjaival, az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. A működés alapvetően szolgáltató jellegű. Az egyenlőség elvének megfelelően a szolgáltatásban részesülők, nemre, fajra, felekezetre tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell, hogy részesüljenek. Az ellátottak személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan az adatvédelmi törvényben illetve a Szt. adatvédelmi rendelkezéseiben foglaltak szerint kell eljárni a titoktartásnak megfelelően.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások megvalósítását a Szociális Munkás Etikai Kódexének megfelelően kell mindenkor végezni. Az intézmény munkatársai az ellátottak érdekeinek, mindenek előtt jogaik tiszteletben tartásával járnak el.

Az ellátottak érdekképviseletét az ellátottjogi, gyermekjogi képviselő, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és az arra jogosult civil és egyéb szervezetek gyakorolják.

Adat és jogvédelem: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelem fordítódik arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. Ha az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, az intézményvezető intézkedés megtételét kezdeményezi a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál, illetve a szükséges segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot az oktatási, az egészségügyi vagy más szociális intézménnyel. A demenciában és más fogyatékosságban szenvedő ellátottak számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az Szt-ben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell.

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzettét csak az Szt. felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény általa biztosított alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az ügyfél a róla vezetett nyilvántartásba bármikor belenézhet, a feljegyzésekhez megjegyzést fűzhet.

Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményi ellátással kapcsolatos panasz esetén az ellátást igénybe vevő az intézmény igazgatójához fordulhat. Az igazgató köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni. Amennyiben ez nem történik meg, illetve a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, akkor 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

 

Ezen felül felkeresheti az alábbi intézményeket:

Ellátott jogi képviselő:

Bánkiné Bosnyák Frida   elérhetősége: tel: 06 20 489 9604

                                email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7

Az intézményünkben az ellátottak adatainak kezelése az 1992. évi LXIII. tv alapján az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik. Az intézményben az ellátottak érdekvédelmének biztosítása, jogainak érvényesülése érdekében Érdek Képviseleti fórum működik. A fórum működésével kapcsolatos szabályokat az Érdek Képviseleti Fórum Szabályzata, valamint  a Házirend tartalmazza.

 

A szociális szolgáltatást végzők jogainak érvényesülése:

 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

 

Intézményünk esetében közfeladatot ellátó személynek minősül, az alábbi munkaköröket betöltő személy:

az előgondozással megbízott személy,

- az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés munkatárs,

Intézményünk rendelkezik – a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében – az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással.

 

A hatályos jogszabályi szabályozás szerint, azoknak a munka vállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét, akik olyan egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál, intézménynél dolgoznak, amely után a fenntartó normatív állami hozzájárulásban részesül a Kjt. 55–80. §-a szerint kell megállapítani. E rendelkezésektől akkor lehet eltérni, ha azzal a munkavállaló kizárólag előnyt szerez.

Intézményünk valamennyi dolgozója esetében érvényesül a Kjt szerinti előmeneteli és illetmény rendszer. Munkaidejük, pihenő idejük, éves szabadságuk szintén a Kjt.-ben foglaltak szerint került megállapításra.

Valamennyi foglalkoztatott munkáját a munkavégzésre vonatkozó részletes munkaköri leírás alapján végzi. Dolgozóinkat a Munka törvénykönyvében foglaltak szerint foglalkoztatjuk, alkalmazva a szociális törvényben előírtakat.       

 

Alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások köre:

 

Az intézmény területén külső szolgáltató bevonásával az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez kívánunk segítséget, lehetőséget nyújtani.

                        Fodrász, manikűr, pedikűr, büfé, jogi tanácsadás.

                        Kirándulás, mozi, színházlátogatás.

Valamennyi  lakrészben a telefonhálózat kiépítésre került, igény     szerint a lakó a telefontársasággal  szerződést köthet egyéni telefonvonal használatára.

Különdíj ellenében biztosítjuk a hozzátartozók meglátogatása céljából intézeti gépkocsi igénybevételének lehetőségét.

Az alapellátás körében az intézmény a szintenkénti társalgókban biztosítja a Tv nézési lehetőséget, és a szintenkénti teakonyhákban az élelmiszerek hűtésének lehetőségét.

 

 A szolgáltatások igénybevételének feltétele:

 

Az intézményi jogviszony létesítésének szabályait az 1993. évi III. tv, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM  rendelet, az igényjogosultság meglétét 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tartalmazza.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

 • Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.
 • Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg.

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.

Az ellátás igénybe vételének megkezdése előtt egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó, vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

 

A megállapodás tartalmazza:

 1. a) az ellátás kezdetének időpontját,
 2. b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
 3. c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
 4. d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,
 5. e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
 6. f) az ellátás megszüntetésének módjait,
 7. g) az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait.

Intézményünkbe a hatályos jogszabályokba foglaltak szerint az intézményi elhelyezést kérelem (szóbeli, írásbeli) alapján lehet igénybe venni. Az igénybevételi eljárás részletes szabályait a

Házirend tartalmazza.

Sürgősségi felvételnél a fenntartó képviselője, az intézmény orvosa és az intézmény vezetője  közösen dönt, azzal a kikötéssel, hogy ebben az esetben is a szolgáltatást igénybe vevőnek rendelkeznie kell a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel.

 

Az intézmény által nyújtott alapellátási feladatok ellátásáért a mindenkori térítési díjat meghatározó jogszabályok alapján az ellátást igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetnie.

 

2010 január 01-től lehetősége nyílik arra az ellátást kérőnek, illetve hozzátartozójának, hogy az intézményi térítési díj megfizetését nyilatkozatban vállalja. Ebben az esetben  a jövedelem és vagyon vizsgálatot nem kell lefolytatni.

 

 1. évben a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj mértéke: napi: 3100,- Ft, havi 94.500.- forint. Az intézményi térítési díj változása 2017 április hónaptól várható.

Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokért a külső szolgáltatónak az általuk felszámolt és megállapított díjat fizetik a szolgáltatást igénybe vevők.

Az emelt szintű férőhelyek visszaminősítése miatt 2008. évtől a fenntartó egyszeri beköltözési díj fizetéséhez nem köti az intézményi jogviszony létesítését. A visszaminősítésre a természetes fogyás szerint került sor 30 férőhely esetében. 2017 évben 15 emelt szintű férőhely visszaminősítése történik meg.

2008-ban a hatályos jogszabályi keretek között megtörtént az emelt szintű férőhelyeken elhelyezettek gondozási szükséglet, valamint jövedelem vizsgálata.

Még érvénybe lévő szerződések esetében az egyszeri hozzájárulás visszafizetését az intézményi jogviszony megszűnése esetén a házirend szabályozza, a szakmai jogszabályok előírásainak megfelelően.

Az intézmény szakmai feladatait a módosított I/2000 ( I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látja el.

Az intézményi jogviszony létesítésére a 9/ 1999.(XI.).SZCSM rendeletben foglaltak az irányadók.

A térítési díj megállapítása a 29/1993.(II.17.) Korm. rendet szerint történik.

Az igényjogosultság megállapítása a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerint történik

 

 

A szakmai programot készítette:

 

Hőgyész, 2017.02.06.                                                    ............................................

                                                                                                  Boros Gyevi Lajosné

                                                                                                         Igazgató

 

 

A szakmai program a fenntartó részéről 2017. ….....................-én elfogadva.

 

 

 

                                                                       ..............................................

                                                                                  Theisz József

                                                                               Kuratórium Elnöke

 

A szakmai program mellékletei:

 1. számú melléklet: Házirend
 2. számú melléklet: Megállapodás minta